Et ungdomscenter med stor betydning

Lærervejledning
Gå til opgaverne

INtroduktion

Et ungdomscenter med stor betydning er et projekt, der tager sit afsæt i Børnekonventionen og Verdensmål 3 og 4. Børnekonventionens artikel 24 skal sikre barnets ret til at opnå den højst mulige grad af sundhed og adgang til lægehjælp. Verdensmål 4 handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel i alle aldersgrupper.

Med udgangspunkt i historien om de frivillige på ungdomscenteret som Rasmus og Sofie besøgte i Rwanda skal eleverne arbejde med betydningen af frivilligt arbejde, både i Rwanda og i Danmark.

De skal arbejde med, hvordan det frivillige arbejde gør en forskel for både sundhed og trivsel hos andre mennesker.

I fortællingen fra Rwanda hører vi om en gruppe frivillige unge mennesker, der på ungdomscentret hjælper med at sprede kendskabet til HIV. De hjælper også med at skabe tryghed og opfordre til, at man bliver testet for sygdommen. De frivillige arbejder opsøgende i lokalområdet og opfordrer andre til at blive en del af fællesskabet i ungdomscentret.

Det er en vigtig opgave, de unge løser, og den gør tydeligvis en stor forskel.

Ungdomscenteret som Rasmus og Sofie besøger har også mange andre aktiviteter, de unge kan deltage i. I alle aktiviteter er der frivillige, der gør en forskel for dem der deltager.

I Rwanda er der en solid tradition for at udføre frivilligt arbejde. Det er en del af deres DNA. De siger selv, at det er et resultat af det forfærdelige folkedrab i 1994.

I afsnittet om umuganda hører eleverne om, hvordan umuganda er med til at løfte sammenholdet, hjælpe de svageste og bidrage til landets vækst. Umuganda skal inspirere eleverne til at tænke kreativt, når de selv skal designe en frivillig indsats på deres skole. 

Historien fra Rwanda sættes ind i en dansk kontekst, hvor eleverne skal arbejde med betydningen af frivilligt arbejde i Danmark. En særlig vinkel der inddrages her er det frivillige arbejde, der foregår rundt omkring på skoler.

Skolepatruljer og gåbusser, der sikrer, at yngre børn kommer sikkert frem til skolen, legepatruljer, elevmægler og tiltag som disse øger trivslen i hverdagen på skolen.
Eleverne bliver ligeledes bedt om at reflektere over muligheden for, at gennemføre umuganda i en dansk kontekst.

Læringsmål

At skabe kobling mellem temaet, FN’s Verdensmål og Børnekonventionen.

At kende til betydningen af frivilligt arbejde

At arbejde kreativt med muligheden for selv at gøre en indsats med en frivillig indsats.

Beskrivelse af forløbet

I arbejdet med projektet Et ungdomscenter med stor betydning skal eleverne beskæftige sig med disse aktiviteter:

Se projektet “Et ungdomscenter med stor betydning” fra Rwanda.

Læs afsnittet om umuganda.

Arbejde med refleksionsspørgsmålene til Et ungdomscenter med stor betydning og umuganda.

Frivilligt arbejde i Danmark.

Arbejde med refleksionsspørgsmålene til frivilligt arbejde.

Designe et frivilligt initiativ.

Aktiviteter

Vi lægger op til at eleverne undervejs i projektet arbejder i en digital  logbog i Book Creator på Skoletube. Der findes en færdig skabelon der kan deles med eleverne i Book Creator.

Eleverne kan samarbejde i logbogen og anvende video, lyd, billeder og tekst i bøgerne.

For vejledning til arbejdet med Book Creator se “Digitale værktøjer

I kan til arbejdet benytte skabelonen UNGE FORANDRER VERDEN.

I logbogen skal eleverne notere deres iagttagelser, refleksioner, idéer, begivenheder, spørgsmål og lignende. Skabelonen guider eleven og sætter et stillads om arbejdet.

Logbogen skal samtidig danne rammen om elevernes arbejde med designudfordringen og understøtte arbejdet med deres pitch.

I logbogen kan eleverne samle alle deres ressourcer og anvende både video, lyd og tekst.

For mere information om adgang til skoletube se “Lærervejledning

PROJEKTET OM ET UNGDOMSCENTER MED STOR BETYDNING

Tekst på elevens side:

Læs projektsiden og se filmene om projektet.

Arbejde i logbogen:

Fortæl om ungdomscenteret i logbogen. I kan anvende både video, lyd og billeder.

Refleksionsspørgsmål:

 • Hvilken rolle spiller ungdomscenteret for de unge i området?
 • På hvilken måde tænker I, at ungdomscenteret gør en forskel for de unges liv?
 • Hvilken rolle har de frivillige på ungdomscenteret i forhold til at sprede kendskabet til HIV?
 • Hvad vil det sige at arbejde frivilligt på ungdomscenteret?
 • Hvilken betydning har umuganda for befolkningen i Rwanda?
 • På hvilken måde bidrager umuganda til landets udvikling?
 • Hvilken forskel gør det, at de unge laver opsøgende arbejde?
 • Hvilken sammenhæng er der mellem projektet, FN’s Verdensmål og artiklerne fra Børnekonventionen, som I ser på projektsiden?

Vejledning:

Eleverne opfordres til, at arbejdet i logbogen bliver en multimodal fortælling. De opfordres til at anvende både video, lyd og billeder.

frivilligt arbejde i Danmark

Tekst på elevens side:

Arbejde i logbogen:

Refleksionsspørgsmål:

 • Hvor oplever I frivilligt arbejde?
 • Tager I selv del i frivilligt arbejde?
 • Kunne umuganda gennemføres i Danmark, eller måske bare på jeres skole? Begrund hvorfor/hvorfor ikke.
 • Findes der frivilligt arbejde på jeres skole?
 • Findes der initiativer, hvor frivillige udefra kommer ind på skolen og gør en forskel med deres indsats?
 • Findes der initiativer, hvor frivillige fra skolen tager ud fra skolen og gør en forskel med deres indsats?
 • Har I lavet frivilligt arbejde på jeres skole?
 • Hvilken betydning har det frivillige arbejde for skolens elever?

Vejledning:

Eleverne skal være undersøgende i forhold til, hvor de finder frivilligt arbejde her i Danmark, og hvordan de selv har bidraget til at lave frivilligt arbejde.

Eleverne skal forholde sig til, i hvilken udstrækning de oplever, at det frivillige arbejde har en betydning for dem selv og for andre.

Der zoomes ind på, hvordan frivillige initiativer bidrager til sikkerhed, sundhed og trivsel lokalt på deres skole.

Eleverne skal være undersøgende på initiativer, både lokalt på skolen, men også initiativer, hvor skolen i samarbejde med lokalsamfundet rundt om skolen bidrager til at gøre en forskel.

DESIGN AF ET FRIVILLIGT INITIATIV

Tekst på elevens side:

Designudfordring:

Hvordan kan man designe en frivillig indsats, der kan styrke trivsel og sammenhold på skolen?

 • Hvilken udfordring vil I gerne løse med jeres produkt?
 • Hvilke dilemmaer ser I i arbejdet med jeres initiativ?
 • Hvilket problem er mest relevant for jeres arbejde?
 • Hvem vil have gavn af jeres initiativ?
 • Hvem er involveret i jeres initiativ?
 • Hvilke krav er der til jeres initiativ?
 • Hvad skal I undersøge nærmere?
 • Hvilke ressourcer og begrænsninger møder I?
 • Hvilke konflikter ser I i forhold til jeres initiativ?

Undersøgelse

 • Hvilke løsninger eksisterer allerede?
 • Hvilken viden eksisterer allerede på området?
 • Hvor kan vi søge information om vores udfordring?
 • Hvilke spørgsmål mangler vi at afdække?
 • Hvordan skal vi behandle den information, vi når frem til?
 • Hvilke ressourcer er tilgængelige i forhold til at løse vores designudfordring?

Idéudvikling

Ideudviklingen skal hjælpe jer med at bruge jeres svar fra undersøgelserne til jeres kommende arbejde med at konstruere jeres løsning på designudfordringen.

Brug værktøjet Padlet til arbejdet med idéudviklingen.

 • Hvilke kriterier er der for jeres design?
 • Hvordan skal jeres design bidrage til at løse udfordringen?
 • Lav skitser, der beskriver, hvordan jeres løsning skal løse udfordringen.
 • Forestil jer, at alt er muligt. Hvordan skal jeres design se ud?
 • Lav et scenarie, der viser, hvordan designet vil blive brugt.
 • Diskutér, hvilke designløsninger I vil arbejde videre med.

Konstruktion

 • Lav en skitse på baggrund af de idéer, I er nået frem til.
 • Lav et mockup af jeres designidé.

Argumentation

 • Er der sammenhæng mellem designudfordringen, undersøgelse, idé og konstruktion?
 • Hvilke valg og fravalg har der været i processen?
 • Hvilke kvaliteter har jeres design?
 • Hvordan kan jeres design benyttes i forhold til at løse udfordringen?
 • Hvem kan give jer feedback på jeres design?

Refleksion

 • Hvad har I lært gennem arbejdet med processen?
 • Hvad er lykkedes i jeres proces?
 • Hvad er ikke lykkedes i jeres proces?
 • Diskutér, hvad designet vil betyde for dem, der skal bruge det.
 • Hvilke konsekvenser vil jeres design få?

Vejledning:

Formålet med designprocessen er først at fremmest at understøtte elevernes arbejde med at designe deres frivillige initiativ.

Om eleverne laver et digitalt initiativ, eller en aktivitet der ikke involverer teknologier, er op til dem selv at vurdere.

Designprocessen kan tilpasses og tilrettes i forhold til både tidsforbruget og til, hvor langt man ønsker, eleverne skal nå i processen.

Designudfordring

Hvordan kan man designe en frivillig indsats, der kan styrke trivsel og sammenhold på skolen?

Undersøgelse

Det er her vigtigt, at eleverne indtænker alle former for initiativer i deres arbejde og ikke alene har fokus på idéer, der allerede anvendes i skolen.

Undersøgelsen skal åbne op for en kreativ og nytænkende proces med idéudvikling.

Idéudvikling

Idéudvikling laves enten gruppevis eller fælles i klassen.

Værktøjet Padlet kan med fordel anvendes i begge tilfælde. Padlet lader eleverne interagere med hinanden, kommentere og videreudvikle på hinandens idéer.

Se mere om arbejdet med Padlet under “Digitale værktøjer“.

Konstruktion

Elevernes kan lave arbejdet digitalt eller analogt. Det vigtige er, at de vælger en formidlingsform, der ikke begrænser deres kreativitet.

Argumentation

Samarbejde mellem grupperne er en vigtig ressource i denne fase af arbejdet. Ved at formidle deres tanker og vise deres idéer frem, vil det ofte vise sig, om der skal foretages justeringer eller redesign i konstruktionen.

Refleksion

Refleksionen er en vigtig aktivitet. Det er i denne fase, eleverne forholder sig til, hvordan deres design lever op til udfordringen fra designudfordringen.

Det er her, de forholder sig til, hvilke konsekvenser deres design vil medføre i forhold til at designe en frivillig indsats, der kan styrke trivsel og sammenhold på skolen.

Det er refleksionen, der afslutter den iterative proces og lader eleverne kaste sig over andre designudfordringer.

Her kan du se en video der beskriver kompetenceområdet Design og designprocesser

Læs mere om faget teknologiforståelse på tekforsøget.dk

Pitch

Tekst på elevens side:

Nu er det tid til at præsentere jeres design for resten af klassen. I skal pitche jeres idé for klassen.

Når man laver et pitch, skal man gøre sig umage med at fremlægge idéen, så andre får lyst til at investere i den.

I skal overbevise publikum om, at det er jeres idé, der er den bedste. Husk på, I skal sikre, at det er jeres idé, der kommer til at skabe en forandring i forhold til den udfordring, I har arbejdet med.

Som en del af jeres pitch skal I lave en video i WeVideo på Skoletube. Videoen skal vise styrkerne ved jeres produkt og overbevise publikum om, at jeres produkt er det bedste på markedet.

Videoen skal være præcis 1 minut og skal indeholde henvisning til Verdensmål 4.

Refleksionsspørgsmål:

 • Hvordan vil I skabe et visuelt billede af jeres produkt?
 • Hvordan vil I sælge jeres idé?
 • Hvilke fordele er der ved at vælge jeres løsning?
 • Hvad gør jeres løsning til noget særligt?
 • Hvordan får I beskrevet de gevinster der er ved anvendelse af jeres produkt?

Vejledning:

digitale værktøjer

I arbejdet med forløbet skal I arbejde med følgende digitale værktøjer:

Book Creator anvendes som logbog gennem hele projektet.

Padlet anvendes til idégenerering i forbindelse med designprocessen.

Wevideo anvendes til det afsluttende arbejde med at lave en video til jeres pitch.

I kan finde vejledninger til værktøjerne herunder.

Logbøger Book Creator

Idégenerering padlet

Præsentation Wevideo

Galleri

Alle billeder fra materialet findes på Google og i en ressourcekanal på Skoletube

Alle billeder kan anvendes frit med kreditering CC:By UNICEF Danmark

Fotograf: Finn Brasen