kvinder skaber fremtiden sammen

Investering og fællesskab
Gå til opgaverne

MØDET MED teenagemødrene

Lidt nord for Kigali besøgte Sofie en gruppe kvinder, der var en del af et projekt, som hedder ”Saving and Loan”.

Deltagerne i projektet er alle unge kvinder, der er blevet gravide og har født deres barn, mens de stadig var teenagere. Netop det at få barn er årsagen til, at mange kvinder i Rwanda afslutter deres skolegang før tid.

Ved ankomsten blev Sofie mødt af ca. 25 unge piger, der dansede og sang på det lokale sprog Kinyarwanda. Det viste sig, at der ikke alene var tale om underholdning til ære for gæsterne fra nord. Pigerne brugte sang og dans aktivt for at skabe energi i gruppen og holde modet oppe i svære tider.

Efter en præsentation af projektet og en officiel velkomst fik Sofie mulighed for at tale med to af de unge kvinder om deres situation, og om det at være en del af projektet.

Saving and loan

Projektet Saving and Loan er støttet af UNICEF Rwanda og Young Women’s Christian Association (YWCA).

Projektet træner kvinderne til at få forståelse for økonomi og regnskaber, så de får mulighed for at klare sig selv og give deres barn et godt liv. Fordi kvinderne er gået ud af skolen meget tidligt, har de aldrig rigtig lært at lægge et budget eller spare op til store udgifter.

Kvinderne indgår i en form for opsparings- og investeringsforening, hvor de hjælper hinanden med microlån og i fællesskab sparer små beløb op, der efterfølgende kan give dem mulighed for investere og tjene penge.

Kvinderne i Projektet forsøger gennem sparring med hinanden og med hjælp fra en række frivillige, der er en del af projektet, at skabe rammerne, så de kan færdiggøre deres uddannelse eller få et job. Det er ikke så nemt, da en stor del af kvinderne har mistet kontaktet til familien på grund af graviditeten.

I Rwanda har man ikke på samme måde som i Danmark et socialt sikkerhedsnet, der hjælper dem, der har brug for det. Her må man i højere grad klare sig med hjælp fra familien og, som her, med støtte fra UNICEF.

Det kan derfor have store konsekvenser at være efterladt alene med et lille barn, især når man endnu ikke er blevet voksen. De unge kvinder gjorde, hvad de kunne, og det var tydeligt at mærke, at de havde et meget nært bånd til hinanden i Saving and Loan. De var blevet hinandens veninder og familie.

Saving and Loan bygger på Rwandas tradition om, at alle, der har mulighed for det, skal arbejde frivilligt for at skabe udvikling i landet og hjælpe dem, der har behov for hjælp.

Saving and Loan har tilknyttet en række mentorer, en gruppe af frivillige kvinder, der hjælper og støtter de unge kvinder. Mentorerne hjælper sammen med UNICEF og YWCA kvinderne til at opnå økonomiske færdigheder, adgang til juridisk hjælp, sundhedsforsikringer og dåbsattester til deres barn.

Kvinderne lærer også at beskytte sig mod graviditet, så de ikke skal have flere børn, før de selv har et ønske om det.

tryghed og nærvær

Når unge piger bliver mødre og står alene med ansvaret for barnet i et fattigt land som Rwanda, vil de ofte have en følelse af, at deres liv er umuligt at rette op.

Flere af kvinderne er blevet afskåret fra deres familier, da det anses for en skam at få børn udenfor ægteskab i Rwanda.

Med Saving and Loan bliver pigerne en del af et netværk, hvor alle er i samme situation, og hvor ingen derfor ser skævt til hinanden.

Pigerne får et trygt rum til at dele deres sorger og frustrationer, men også deres succeser og gode historier. UNICEF og YWCA sikrer rammerne om projektet. Men det er pigerne selv, der får ansvaret for at spare op og investere. Der bliver valgt en formand og en kasserer, og beslutninger træffes demokratisk på fællesmøder, som holdes en gang om ugen.

FN’S VERDENSMÅL

FN’s verdensmål gælder for alle lande, både rige og fattige. Hensigten med målene er at skabe en fælles kurs for udviklingen af løsningen af de store udfordringer, vi står overfor i dag. Målene skal blandt andet mindske ulighed, afskaffe fattigdom og bekæmpe fødevareusikkerhed, miljøforurening, klimaforandringer. Derudover skal målene sikre, at der kæmpes for adgang til kvalitetsuddannelse for alle, adgang til rent vand og meget andet.

Der er tale om store og vigtige udfordringer, så det er vigtigt, at vi alle hjælper hinanden og kæmper for opfyldelse af målene.

De unge kvinders historie taler ind i flere forskellige Verdensmål. I arbejdet med opgaverne skal du kende til disse mål:

Mål 3 Sundhed og Trivsel handler om sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

De unge kvinder, der var en del Saving and Loan-gruppen, var alle blevet mødre, mens de stadig var teenagere. Flere af de unge kvinder var blevet gravide efter at været blevet voldtaget.

Pigernes økonomiske situation betød, at både de og deres børn var udsatte i forhold til sundhed og trivsel. Det er svært for pigerne at få råd til blandt andet mad og medicin.

Mål 5 Ligestilling mellem kønnene handler om at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinder og pigers muligheder. 

For de unge mødre, der er en del af Saving and Loan-gruppen kan det være svært at opnå samme muligheder som mænd, der havner i samme situation.

I Rwanda er det kvinderne, der har hovedansvaret for barnet. Og for flere af de unge kvinder i projektet var situationen den, at barnets far havde forladt barnet og kvinden. Hele ansvaret for barnets opvækst lå derfor hos den unge mor.

Mål 10 Mindre ulighed handler om at reducere uligheden i og mellem landene.

De unge mødre havde mødt store udfordringer i livet, fordi de tidligt var blevet gravide. Flere af kvinderne var alene med deres barn, og mange havde ikke et job

Det betød, at det var svært for kvinderne har få penge nok til at have et sted af bo, skaffe mad og i det hele taget give deres barn et godt liv.

Med projektet forsøger UNICEF Rwanda og de frivillige i projektet at gøre en forskel for de unge kvinder.

BØRNEKONVENTIONEN

Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen – konventionen om barnets rettigheder – som FN’s generalforsamling vedtog den 20. november 1989.

Børnekonventionen skal sikre barnet de grundlæggende rettigheder, såsom retten til at udvikle sig, blive beskyttet og have medbestemmelse.

I arbejdet med opgaverne skal du kende disse artikler:

Barnets ret til livet og statens forpligtelse til at sikre barnets overlevelse og udvikling.

Artikel 6

Statens forpligtelse til at beskytte barnet mod alle former for mishandling, begået af forældre eller andre, og til at forebygge alle former for mishandling og at afhjælpe deres virkninger, når de er sket.

Artikel 19

Barnets ret til at få den forældrevejledning, som er mest hensigtsmæssig for barnets evner og udviklingsmuligheder

Artikel 5

Barnets ret til en tilfredsstillende levestandard, forældrenes primære ansvar for at tilvejebringe denne og statens forpligtelse til at hjælpe, hvis det er nødvendigt.

Artikel 27